Tin tức & Sự kiện

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng

26/01/2021

Đúng 8h sáng nay (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Thủ đô Hà Nội.

 Nhấn mạnh mục tiêu: Đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam thành nước phát triển

Về tình hình những năm tiếp theo, Tổng Bí thư nêu dự báo tình hình thế giới và khu vực còn những diễn biến, thay đổi phức tạp, bất ngờ.

Toàn cầu hoá tiếp tục phát triển nhưng cũng bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn biến gay gắt… Điều đó mang đến cả thời cơ và thách thức với các nước, mỗi nước đều phải điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới.

Tại Đông Nam Á, môi trường an ninh, tranh chấp trên Biển Đông còn phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định bền vững đến hoà bình, an ninh chung.

Tại Việt Nam, đất nước đang đứng trước nhiều hạn chế, thách thức. Tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Dù 4 năm đầu nhiệm kỳ cao nhưng do tác động của đại dịch, năm cuối nhiệm kỳ tăng trưởng đã chậm hẳn lại. Sức chống chịu của nền kinh tế, như vậy, theo Tổng Bí thư, chưa cao.

Các thế lực chống phá ngày càng quyết liệt, nhiệm vụ đấu trnah bảo vệ chủ quyền quốc gia ngày càng nặng nề, thách thức. Chất lượng xây dựng thể chế, luật pháp còn yếu. Sức chiến đấu của nhiều cán bộ, Đảng viên còn chưa ngang tầm nhiệm vụ. cơ chế kiểm soát quyền lực chưa thực hiêụ quả… Tổng Bí thư yêu cầu hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục, tuyệt đối không được chủ quan.

Nêu những quan điểm chỉ đạo cơ bản, Tổng Bí thư đề cập trước hết tư tưởng chỉ đạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng XHCN, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, kiên định nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.

Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước là đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, triển khai đồng bộ các kế hoạch, trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng… Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà nước hiệu lực, hiệu quả, xây dựng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chiến lược đủ tín nhiệm.

Sau nữa, theo Tổng Bí thư, trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu phát triển tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát triển nhanh, bền vững, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam thành nước phát triển.

 Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh: Đất nước ta chưa bao giờ có tiềm lực, cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày nay

Về việc tổng kết nhiệm kỳ khoá XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu bối cảnh 5 năm qua với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 và thiên tai nặng nề, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đất nước phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế đất nước đạt được tốc độ phát triển khá cao, 5,9%. Những vấn đề yếu kém, tồn tại dần được khắc phục. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Các vấn đề chính trị xã hội, y tế giáo dục, khoa học công nghệ bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam đều được chú trọng.

Tổng Bí thư nêu bật công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng được thực hiện bài bản, đi vào chiều sâu. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, điều tra, xét xử nghiêm minh đảm bảo tính răn đe, được cán bộ, Đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá từng bước được kiềm chế.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Tổng Bí thư cũng khẳng định đã có những bước tiến vượt bậc, vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Trong khi kinh tế thế giới tăng trưởng âm gần 4% thì kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng được 2,9%, là 1 trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nói về ý nghĩa của việc khống chế thành công đại dịch Covid-19, được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo đời sống và an toàn cho người dân. Những kết quả đó không chỉ tạo dấu ấn nổi bật mà còn khẳng định niềm tin, tạo khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào chiến lược phát triển mới.

Tổng Bí thư khẳng định, để có được kết quả đó, nguyên nhân quan trọng nhất là sự quyết tâm, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, sự quản lý điều hành nhạy bén của Chính phủ và các cấp chính quyền, sự đổi mới linh hoạt của Quốc hội, sự lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, Tổng Bí thư khẳng định con đường đi lên XHCN ngày càng được hiện thực hoá.

“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế như hiện nay” - Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh và đề nghị Đại hội đưa ra thảo luận về nội dung này để có thể thành kết luận của Đại hội.

Tổng Bí thư cũng nêu 5 bài học để Đại hội cho ý kiến.

Trước hết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt, phát huy trách nhiệm nêu gương của Đảng viên theo phương châm cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Thứ hai, trong mọi công việc của Đảng luôn phải quán triệt tư tưởng dân là gốc, kiên quyết thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân là người thụ hưởng. Mọi chủ trương chính sách đều phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, vì cuộc sống ấm no của nhân dân.

Thứ ba, trong công tác điều hành phải có nỗ lực cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy vai trò của người đứng đầu, coi trọng tổng kết thực tiễn, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế.

Thứ tư, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế, đảm bảo hài hoà giữa kiên định và đổi mới, giữa phát triển kinh tế và đời sống xã hội, tuân theo các quy định thị trường, giữa độc lập tự chủ với mở rộng quan hệ quốc tế…

Thứ năm, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh để phát triển, chủ động hội nhập trên cơ sở đảm bảo độc lập tự chủ, khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

5 bài học kinh nghiệm này, theo Tổng Bí thư, là kinh nghiệm quan trọng giúp đất nước kiên định vững vàng và tự tin vượt qua thách thức mới khi bước vào nhiệm kỳ mới. Tổng Bí thư lưu ý Đại hội tập trung thảo luận nội dung này.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát, cán bộ, Đảng viên và nhân dân đang náo nức chờ mong và tin tưởng vào Đại hội XIII, sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khơi dậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới…

Đại hội XIII có nhiệm vụ đánh giá lại toàn diện công việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm qua, chiến lược 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương cũng như đề ra kế hoạch cho 5 năm tới; xác định mục tiêu đến 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đây là một dấu mốc quan trọng với dân tộc, đất nước, có ý nghĩa chiến lược với tầm nhìn phát triển đất nước.

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội, Tổng Bí thư nêu những tinh thần lớn, vấn đề cơ bản có tính chất khái quát để Đại hội xem xét, thảo luận. Trước hết, về quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIII, nhận thức rõ ý nghĩa của Đại hội, ngay từ Hội nghị lần thứ 8, tháng 10/2018 đã quyết định thành lập các Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Nhân sự, Tiểu Ban Kinh tế xã hội, Tiểu Ban Điều lệ Đảng.

Ban Bí thư cũng quyết định thành lập các tổ giúp việc cho các Tiểu ban để xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc, tổ chức nghiên cứu lý luận, tổ chức khảo sát thực tế. Cụ thể, có khoảng 60 cuộc hội thảo, hội nghị, 50 đoàn khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến các chuyên gia, trong đó có 2 đoàn đi học tập, tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài.

Các tiểu ban đã tiến hành 20 phiên họp để thông qua các dự thảo văn kiện để đảm bảo sự thống nhất của các văn kiện, trong đó Báo cáo chính trị là trung tâm. Ban chấp hành Trung ương trong 4 hội nghị gần đây cũng đã cho ý kiến về các dự thảo văn kiện. Báo cáo Chính trị, theo đó, đã được chỉnh sửa khoảng 30 lần, được gửi xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được công bố công khai toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến nhân dân.

Có hàng triệu lượt ý kiến góp ý đã được gửi về, được tập hợp, nghiên cứu và tiếp thu, giải trình thành 1.410 trang và được tích hợp trong một báo cáo chung gần 200 trang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành đã chỉ đạo chặt chẽ quá trình soạn thảo các văn kiện, bổ sung các vấn đề thời sự, cũng bảo đảm tiến độ.

Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã có 3 bài viết, phát biểu quan trọng liên quan đến việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Tổng Bí thư khẳng định việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội đã được thực hiện một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, là sản phẩm thể hiện sự kết tinh ý đảng và lòng dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Việc này thể hiện trách nhiệm cao để mong muốn Đảng ngày càng trong sạch, nhân dân ngày càng hạnh phúc, đất nước ngày càng cường thịnh. “Đây có thể nói là sản phẩm của toàn Đảng, toàn dân, từ cấp cơ sở trở lên” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.
 
 
 

 Xây dựng Việt Nam hùng cường - vấn đề lớn đặt ra cho Đại hội XIII

Thủ tướng khẳng định, 1.587 đại biểu đảng viên tham gia Đại hội XIII là những Đảng viên ưu tú của Đảng, sẽ cùng thảo luận, hoạch định chiến lược phát triển cho Đảng, đất nước giai đoạn mới.

Chào mừng các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội, Thủ tướng nêu bối cảnh tổ chức Đại hội khi cả nước vừa hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cũng như nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, những vấn đề mang tính chiến lược toàn cầu đang đặt ra những thách thức lớn với Đảng và nhân dân cả nước. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoàn thành chiến lược hoàn thành chiến lược phát triển 10 năm 2011-2021.

Thủ tướng nhấn mạnh, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt nam hùng cường, trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, không chỉ kế hoạch 5 năm tới mà chiến lược dài hơi cho việc thực hiện mục tiêu này cũng là vấn đề lớn đặt ra với Đại hội XIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình lễ khai mạc Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đại diện Bộ Chính trị đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Tin tưởng Đại hội sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ công tác đề ra

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, việc tổ chức Đại hội XIII là để đánh giá lại toàn bộ nhiệm kỳ khoá XII, kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương khoá XII. Ông bày tỏ niềm tin Đại hội sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ công tác đề ra.

1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên cả nước đã quy tụ về Hà Nội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngồi hàng ghế đầu có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Ngoài ra còn nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá III, khoá VII trở lại, các Ủy viên UB Kiểm tra Trung ương Đảng cùng đông đảo các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các giới, ngành cùng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tham dự lễ khai mạc Đại hội.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tiến vào khán phòng để chuẩn bị cho lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đúng 8h, gần 1.600 đại biểu nghiêm trang thực hiện lễ chào cờ. Quốc ca, Đảng ca được cử hành trang trọng.
 
Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị cùng Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lên bàn làm việc. Đoàn thư ký cũng vào vị trí sẵn sàng cho chương trình nghị sự phiên khai mạc Đại hội.

Theo chương trình, chiều ngày 26/1, các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn về các văn kiện Đại hội.

Trước đó, ngày 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên trù bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị ngày 25/1 (Ảnh: Quốc Chính)

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội. Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn vào chiều 25/1.

Đại hội XIII của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỉ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%...

Đại biểu khách mời có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu…

Theo chương trình, Đại hội XIII của Đảng sẽ làm việc đến ngày 2/2/2021.

PHC - VQG ( Theo : dantri )

Các tin khác