Tin tức & Sự kiện

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 63/2014/NĐ-CP

05/12/2020

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 63/2014/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Chương I: Những quy định chung
Chương II: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn
Chương III: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn
Chương IV: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn
Chương V: Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện
Chương VI: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng
Chương VII: Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế và sản phẩm, dịch vụ công
Chương VIII: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
Chương IX: Hợp đồng
Chương X: Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu
Chương XI: Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp và điều kiện đối với thành viên tổ chuyên gia
Chương XII: Xử lý tình huống và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
Chương XIII: Xử lý vi phạm, kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu
Chương XIV: Các vấn đề khác
Chương XV: Điều khoản thi hành
Cụ thể link tham khảo:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Nghi-dinh-63-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx
-PDA-
Các tin khác