Luật Doanh Nghiệp

TÓM TẮT CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

18/12/2020

Các căn cứ lập tóm tắt:
- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu. (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014);
- Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/06/2014 V/v thực hiện Luật đấu thầu 43/2013 và Nghị định 63/2014/CP.

-PDA-

Các tin khác