Luật Lao Động áp dụng từ ngày 01/01/2021

(25/12/2020)
Luật Lao Động áp dụng từ ngày 01/01/2021

Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 09/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán b

(21/12/2020)
           Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi chiết một số điều của Luật Quản lý thuế

(18/12/2020)
Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các sơ sở trợ giúp xã hội (trong đó có dịch vụ chăm sóc người cao tuổi)

(18/12/2020)
Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cá cơ sở trợ giúp xã hội

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019

(30/11/2020)

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.